Entreprenad - Fakta & information om Entreprenad
Entreprenadformer

Det finns mängder med olika former och beteckningar på entreprenader. Med jämna mellanrum dyker det upp en ny entreprenadbeteckning och då ska man verkligen läsa avtalen grundligt.

De olika entreprenadformer definierar hur ansvaret fördelas mellan olika entreprenörer och beställaren och ska regleras i avtalet. Det entreprenadformer som förekommer ganska ofta är.

Entreprenadformer
 • Generalentreprenad
 • Totalentreprenad
 • Delad entreprenad
 • Underentreprenad
 • Utförarentreprenader
 • Förhandlingsentreprenad
 • Funktionsentreprenad
 • Småhusentreprenad
 • Byggnadsentreprenad
 • Anläggningsentreprenad
 • Installationsentreprenad
 • Markentreprenad
 • Plåtentreprenad


Underentreprenad

Underentreprenad innebär att en entreprenör nyttjar en underentreprenör för del av den uppgift som entreprenören åttagit sig. Detta kan likställas vi att använda sig av out-sourcing inom tillverkningsindustrin.

Småhusentreprenad

Småhusentreprenad

Småhusentreprenad innebär att beställaren lägger ut uppförandet av ett mindre hus på en fastighet. Detta kan vara en privatbostad, Attefallshus, friggebod eller andra fastighetstillbehör. För denna typ av entreprenad används nästan alltid ett standardavtal ABS09 - Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, där en konsument är beställare.

Förhandlingsentreprenad

Förhandlingsentreprenad benämns den entrepranadsform som där den tänkta entreprenören är med vid projekteringen för att kunna påverka utseende och lösningar i syfta att minska kostnaderna och förbättra helheten. Ofta resulterar förhandlingsentreprenad i en totalentreprenad senare för totalentreprenören.

Funktionsentreprenad

Funktionsentreprenad

Funktionsentreprenad är en typ av totalentreprenaden där beställaren anger vilken funktion som ska uppnås och totalentreprenörens uppgift är att uppfylla detta. Funktionen kan vara att ha en ladugård med plats och utrustning för 100 frigående mjölkkor som mjölkas med en mjölkningsrobot.

Byggnadsentreprenad

Byggnadsentreprenad brukar användas för tydliggöra ett en byggföretag, byggfirma eller byggbolag åtar sig uppföra en byggnad på entreprenad.

Anläggningsentreprenad

Anläggningsentreprenad brukar användas som begrepp när man med hjälp av anläggningsmaskiner utför ett entreprenad. Detta kan vara att entreprenaden innebär att marken bereds, en väg asfalteras eller en vårmark dikas ut.

Betongentreprenaden

Betongentreprenaden innefattar entreprenad av betongarbete som att gjuta ett betobetongfundament till ett vindkraftverk i en större vindkraftpark. Betongfundamentet ska gå 2 meter över marken och 3 meter under marknivån och har storleken 20x20 meter för att användas till ett .r

Installationsentreprenad

Installationsentreprenad som begrepp brukar användas när det gäller installation av el, dragning av VVS och annan typ av installation som görs delvis fristående från uppförandet av byggnaden.Markentreprenad

Markentreprenad

Markentreprenad är normlat liktydigt med grävarbeten, utläggning av dräneringsrör, uppförande av husgrunder och annan form av markberedning. En markentreprenör har normalt tillgång till många olika mark- & anläggningsmaskiner.

Plåtentreprenad

Plåtentreprenad innefattar plåtarbeten som allt från hängrännor och stuprör till stora tak av plåt eller koppar på t.ex. kyrkor.

Utförarentreprenader

Utförandeentreprenader betyder att beställaren ansvarar för projektering, förhandlingar, husritningar, arbetshandlingar bygglov m.m. Vid ett utförandeentreprenad ges beställaren stor möjlighet till detaljkontroll. Generalentreprenad och delad entreprenad är två former av utförandeentreprenad.